Coronavirus: wat betekent dat voor mijn bezoek aan de Effenaar?

For English, scroll down


Update 1 sept 2020

Luchtbehandeling:
Onze luchtbehandeling zorgt voor een constante toevoer van verse lucht. De oude lucht wordt separaat naar buiten afgevoerd en dus niet gecirculeerd. Dit systeem heeft de capaciteit om 4x per uur de gehele zaal van schone lucht te voorzien


Update 11 juni 2020

Het was effe stil, maar we mogen weer! We kunnen weer shows voor een beperkt aantal mensen organiseren!

Vanaf 1 juli mogen er weer shows plaatsvinden. Ook de Effenaar gaat shows voor maximaal honderd mensen organiseren in de grote zaal. Hier kan de 1,5 meter regel goed worden gewaarborgd. We houden ons hierbij natuurlijk aan alle richtlijnen. Hierbij staat de veiligheid van de medewerkers, de artiest en natuurlijk ook de bezoeker centraal. Daarom hebben we een aantal richtlijnen opgesteld zodat jij als bezoeker eindelijk weer kan genieten van optredens.

Voor de show:

 • Koop je kaartje online. Print je kaartje uit, of download het ticket op je mobiele telefoon.
 • Kom op tijd. Door de extra maatregelen kan het natuurlijk wat langer duren voordat je de zaal kan betreden.
 • Lees voor je bezoek de maatregelen goed door. Neem kennis van de richtlijnen en protocollen en eventuele wijziging hiervan.
 • Reis zoveel mogelijk alleen en in het geval van openbaar vervoer zoveel mogelijk buiten de spits.
 • Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt. Ook wanneer een huisgenoot koortsklachten heeft.

Bij aankomst en tijdens de show:

 • Wanneer je een duoticket hebt gekocht, kom niet afzonderlijk van elkaar, maar wacht even tot je met z'n tweeën naar binnen kan. 
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op, en volg de aangegeven routing.
 • Houd 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en de medewerkers.
 • Desinfecteer bij binnenkomst van de zaal altijd je handen en was na toiletbezoek grondig je handen.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel).
 • De garderobe is helaas niet in gebruik. In of bij de zaal staan kledingrekken om de jas op te hangen.
 • Hoe fijn op de vingers fluiten, meezingen of schreeuwen ook is voor de artiest, het zorgt wel voor de verspreiding van speekseldruppels. Zorg ervoor dat de verspreiding van eventuele ziektekiemen tot een minimum wordt beperkt. En blijf niezen, hoesten en kuchen in je elleboog.
 • Beperk je bezoek in de zaal zo veel mogelijk tot de duur van het concert. We hebben natuurlijk nog wel een terras, waar je daarna eventueel nog (veilig) kan napraten

Voor de uitgebreide protocollen (opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals) verwijzen we je naar onze huisregels. Ook staan daar de protocollen voor ons restaurant en terras.


REGELING AFGELASTE EN VERPLAATSTE CONCERTEN

Tot en met 1 september 2020 kunnen er in de Effenaar nog geen concerten plaatsvinden voor meer dan honderd bezoekers. We blijven hard aan het werk om nieuwe data te vinden voor de gecancelde shows in deze tijd. Kijk voor de actuele situatie per show hier.

Bij het verplaatsen van concerten blijven tickets geldig voor de nieuwe datum. Je hoeft hiervoor niets te doen. We hopen je zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over een nieuwe datum.
Is een verplaatsing niet mogelijk, wordt het concert definitief afgelast of ben je verhinderd op de nieuwe datum, dan kan je kiezen voor een voucher ter waarde van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief (service)kosten, die later ingewisseld kan worden. Ook kan je ervoor kiezen je geld te doneren of om terugbetaling te vragen. Deze regeling gaat in wanneer de situatie rond een show duidelijk is. Je krijgt als kaartkoper dan zo snel mogelijk een nieuwe mail met meer informatie. Voor meer informatie rond de voucherregeling hebben wij een lijst met de meest voorkomende vragen opgesteld.

Voor de actuele stand van zaken omtrent de voucherregeling en het retourneren van tickets verwijzen we je graag naar www.effenaar.nl/tickets. Deze pagina zullen wij updaten zodra er meer bekend is.

Natuurlijk houden wij de updates van het RIVM strak in de gaten en word je op de hoogte gebracht zodra er nieuwe maatregelen gelden. Het zijn uitzonderlijke tijden voor iedereen. We proberen om deze crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden, zodat we straks allemaal weer van live muziek kunnen genieten zoals we dat gewend zijn. We vragen hierbij je begrip. Wij hopen zo snel mogelijk weer vrolijke gezichten in onze poptempel te zien!

Update 9 april

Bewaar je ticket, geniet later
Nederlandse theaters, concertzalen, poppodia, evenement- en sportorganisatoren, musea en festivals vragen gezamenlijk aan bezoekers om hun tickets te behouden en zo de culturele sector te steunen. De sector heeft in gezamenlijkheid een regeling ontwikkeld, met ondersteuning van het ministerie van OC&W en volgens de regels van de ACM. Ook de Effenaar sluit zich aan bij deze oproep.
We zijn nog steeds hard aan het werk om voor alle concerten een nieuwe datum te vinden. Is zo’n verplaatsing niet mogelijk, wordt het evenement definitief afgelast of is de houder van het ticket verhinderd op de nieuwe datum, dan kan de houder van het ticket kiezen voor een voucher ter waarde van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief (service)kosten, die later ingewisseld kan worden.
Op dit moment zijn we achter de schermen samen met Ticketmaster hard aan het werk om dit technisch mogelijk te maken. Mensen met een ticket voor een verplaatste show krijgen zo snel mogelijk een mail met meer informatie.
Meer informatie over deze regeling en de campagne ‘Bewaar je ticket, geniet later’ lees je hier of op www.bewaarjeticket.nl.

Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
Dat is te lezen op de site van het RIVM (https://www.rivm.nl/). De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. 


ENGLISH

Update Sept 1st 2020

Air treatment:
Our air treatment ensures a constant supply of fresh air. The old air is discharged to the outside separately and is therefore not circulated. This system has the capacity to supply the entire hall with clean air 4x per hour.


Update June 11th 2020

It was a bit quiet, but we can organize shows for a limited number of people again!

From the 1st of July we can organize shows for an audience up to a hundred people. Also the Effenaar will organize shows for up to a hundred people in the main hall. Here the 1.5 meter rule can be well guaranteed. Of course we follow all the guidelines. The safety of the employees, the artist and of course the visitor is central. That is why we have drawn up a number of guidelines so that you as a visitor can finally enjoy performances again.


Before the show:

 • Buy your ticket online. Print your ticket, or download it to your mobile phone.
 • Come on time. Because of the extra measures, it may of course take a little longer before you can enter the venue.
 • Please read the measures carefully before your visit. Take note of the guidelines and protocols and any changes to them.
 • Travel alone as much as possible and, in the case of public transport, out of rush hour as much as possible.
 • Stay at home if you have a cold or flu. Also when a roommate has fever symptoms.


On arrival and during the show:

 • Always follow the instructions of the staff, and follow the indicated routing.
 • Keep 1.5 meters away from other visitors and staff.
 • Always disinfect your hands when entering the hall and wash your hands thoroughly after visiting the toilet.
 • Pay as much as possible without contact (pin or mobile).
 • The cloakroom is unfortunately not in use. There are clothes racks in or near the hall to hang up your coat.
 • No matter how nice it is to whistle on your fingers, sing along or shout, it does spread saliva. Make sure that the spread of any germs is kept to a minimum. And keep sneezing and coughing in your elbow.
 • Limit your visit to the auditorium as much as possible to the duration of the concert. Of course we still have a terrace, where you can (safely) chat afterwards.


For the extensive protocols (drawn up by the Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals) we refer you to our house rules. There you will also find the protocols for our restaurant and terrace.

ARRANGEMENTS FOR CANCELLED AND RESCHEDULED CONCERTS

No concerts may take place for more than a hundred visitors until 1 September 2020. We will continue to work hard to find new dates for the cancelled shows at this time. Look for the current situation per show here.

When moving concerts tickets remain valid for the new date. You don't have to do anything. We hope to give you clarity about a new date as soon as possible.
If a transfer is not possible, if the concert is cancelled or if you are unable to attend on the new date, you can opt for a voucher worth the original ticket price, including (service) costs, which can be redeemed later. You can also choose to donate your money or ask for a refund. This arrangement starts when the situation around a show is clear. As a ticket buyer you will receive a new email with more information as soon as possible. For more information about the voucher scheme, we have compiled a list of the most common questions.

For the current state of affairs regarding the voucher scheme and the return of tickets, we would like to refer you to www.effenaar.nl/tickets. We will update this page as soon as more is known.

Of course we will keep a close eye on the RIVM updates and we will inform you as soon as new measures apply. These are exceptional times for everyone. We are trying to deal with this crisis as best we can, so that soon we can all enjoy live music as we are used to. We ask for your understanding. We hope to see happy faces in our pop temple again as soon as possible!

Update April 9

Save your ticket, enjoy later
Dutch theatres, concert halls, pop venues, event and sports organisers, museums and festivals ask visitors to keep their tickets in order to support the cultural sector. The sector, with the support of the Ministry of Education, Culture and Science and according to the rules of the ACM (Consumer & Market Authority), has jointly developed a regulation. Effenaar also joins this regulation.
We are still working hard to find new dates for all the concerts. If a rescedule is not possible, if the event is definitively cancelled or if the holder of the ticket is unable to attend on the new date, the holder of the ticket can choose for a voucher worth the original ticket price, including (service) costs, which can be redeemed later.
At the moment we are working hard behind the scenes together with Ticketmaster to make this technically possible. People with a ticket for a resceduled show will receive an email with more information as soon as possible.
More information about this scheme and the campaign 'Save your ticket, enjoy later' can be found at www.saveyourticket.nl.